Garancija kvaliteta

1. Za sve proizvode , koji se smatraju tehničkom robom važe pravila koja su navedena u Zakonu za Zaštiti Potroača o saobraznosti.
2. SECTOR technology d.o.o. se obavezuje da će slati nove i neoštećene, fabrički upakovane artikle. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju da je od naručene vrste proizvoda ostao samo eksponat koji nije fabrički upakovan, Prodavac će unapred kontaktirati Kupca radi dobijanja saglasnosti za dostavu ovakvog proizvoda.
3. Davalac garancije, u predviđenom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
4. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
5. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
6. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.