Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

1. Da biste naručili robu preko našeg sajta porebno je da označite da ste saglasni i upoznati sa ovim Uslovima kupovine i obaveštenjima koja se u njemu nalaze.

2. Nakon prijema Vaše narudžbe putem sajta, radnik našeg call centra će Vas kontaktirati, kako bi izvršio i telefonsku potvrdu. Takođe, na e-mail koji ste nam poslali prilikom registracije tj. narudžbe, dobićete potvrdu Vaše narudžbe.

3. Nakon ostvarene online narudžbe, SECTOR technology d.o.o. je obavezan da Kupcu preda robu tako da kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cijenu navedenu u narudžbenici i preuzme robu.

4. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.

5. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u zakonom predviđenom roku.

6. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.

7. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

8. Naručilac može biti i osoba koje nema punu finansijsku sposobnost, ali samu uplatu mora izvršiti njegov roditelj ili staratelj.

9. Kupac može naručiti i platiti robu i destinirati je na neko treće lice, pri čemu Prodavac ne snosi odgovornost za eventualno neprihvatanje poklona od strane trećeg lica. U slučaju iz prethodnog stava, roba će biti vraćena u polazišno mesto, a Kupac će snositi troškove povrata robe.

Prihvatanjem saglasnosti

sa Uslovima kupovine potvrđuje da je SECTOR technology d.o.o. obavestio kupca o:

1. Osnovnim osobinama robe koji se nalaze u opisu proizvoda na našem web sajtu

2. Poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sjedišta i broju telefona firme

3. Prodajnoj cijeni i svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke kao i o mogućnosti da se ti troškovi stave Kupcu na teret,

4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih obaveza navedenih u Uslovima kupovine

5. načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja SECTOR technology d.o.o. po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti

6. dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe

7. postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama.

8. adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;

9. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača